Plozza Vini

Lịch sử của Plozza Vini bắt đầu từ ngày 19 tháng 3, 1919. Một nhân viên 29 tuổi của Đường sắt Rhaetian  đang lăn  một thùng rượu 50 lít trên một đoạn đường...

Pietro Plozza cố gắng bán rượu cho khách sạn, cửa hàng và tư nhân. Trong những năm sau, Pietro Plozza xây dựng trong Brusio và Tirano nhà máy rượu vang. Một phần lớn của lịch sử Plozza là ngày 29 tháng 1, 1973. Với bảy cổ đông Plozza SA Brusio được thành lập.